Өрөмдлөгийн төлөвлөгөө

Таван Толгой ордын “Нүүрсний давхаргын метан хийн эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээ”-т талбайн өрөмдлөг, хайгуулын ажлын төлөвлөгөөг боловсруулан 2018 оны 05 дугаар сарын 07-ны өдөр батлуулав.

Олон улсын зах зээл дээр НДМ-ы чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй компаниудын үнэлгээ мэдээлэл

Метан хийн чиглэлээр АНУ, Канад, Австрали, Хятад зэрэг улсуудын хөрөнгийн бирж дээр зах зээлийн өндөр үнэлгээ бүхий компаниуд хувьцаагаа арилжиж үйл ажиллагаагаа идэвхитэй явуулж байгааг дараах жишээнээс харж болохоор байна.