image

Солонгос- Когаз

НДМ хийг ашиглах ТЭЗҮ боловсруулах гэж нэрийдсэн Хамтын судалгааны ажлын гэрээг “Эрдэнэс Метан” ХХК, “Элгэн” ХХК болон БНСУ-ын КОГАЗ компаниуд 2016 оны 4 сарын 29-ний өдөр байгуулсан. 

Компанийн зүгээс КОГАЗ-тай байгуулсан гэрээг дүгнэж эцэслэн бүрэн дуусгавар болгосон.