АМЖИЛТ БОЛ СОНГОЛТ

Ирээдүйд компанийн үйл ажиллагааг удирдан чиглүүлэх шилдэг менежерүүдийн залгамж халааг бэлтгэх “АМЖИЛТ БОЛ СОНГОЛТ” хөтөлбөрийг зарлаж байна.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy