english

Мэдээ мэдээлэл

Өрөмдлөгийн төлөвлөгөө

Таван Толгой ордын “Нүүрсний давхаргын метан хийн эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээ”-т талбайн өрөмдлөг, хайгуулын ажлын төлөвлөгөөг боловсруулан 2018 оны 05 дугаар сарын 07-ны өдөр батлуулав.

Танин мэдэхүйн бичлэгүүд