АМГТГ-тай эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээ

“Эрдэнэс метан” ХХК-тай Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын нутагт байрлах Тавантолгойн нүүрсний ордод нүүрсний давхрагын метан хийн эрлийн ажил гүйцэтгэх гэрээг 2017 оны 02 дугаар сарын 24-ны өдөр байгуулсан. Тус гэрээг гурван жилийн хугацаатай байгуулсан бөгөөд эрэл, судалгааны ажилд 810.000 ам доллар зарцуулахаар төлөвлөсөн.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy